လက္ရွိအခ်ိန္ျ မန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး ဘယ္ေလာက္ေတာင္ က်ဆင္းေနၿပီလဲ…. ( ပိုက္ဆံ သိန္း 100 ပိုင္တဲ့လူဟာ အခုဆိုရင္ သိန္း 80 ဖိုးေလာက္ပဲ တန္ဖိုး …ရွိေတာ့တာလား…?)

လက္ရွိအခ်ိန္ျ မန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး ဘယ္ေလာက္ေတာင္ က်ဆင္းေနၿပီလဲ…. ( က္ဆံ သိန္း 100 ပိုင္တဲ့လူဟာ အခုဆိုရင္ သိန္း 80 ဖိုးေလာက္ပဲ တန္ဖိုး …ရွိေတာ့တာလား…?)

လက္ရွိအခ်ိန္ျ မန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး ေဈးက်ခ်က္

အာဏာမသိမ္းခင္က

ေ႐ႊေဈး 1,330,000၊ အခု 1,600,000 ေက်ာ္

ေဒၚလာေဈး 1430၊ အခု 1600 ေက်ာ္

ကိုယ့္မွာ ပိုက္ဆံ သိန္း 100 ပိုင္တဲ့လူဟာ

 

အခုဆိုရင္ သိန္း 80 ဖိုးေလာက္ပဲ တန္ဖိုးရွိေတာ့တယ္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုး (20%) ေလာက္ က်သြားတယ္။

အရင္တုန္းက သိန္း 100 ဘဏ္မွာရွိရင္ သိန္း 100 လုံးကိုယ္ပိုင္တယ္။ အခု ဘဏ္ထဲက သိန္း 100 က ခ်က္ခ်င္းလိုခ်င္ရင္ 92 သိန္းဝန္းက်င္ပဲ ရေတာ့တယ္။

အဲ့ေတာ့ တြက္ၾကည့္ အရင္က သိန္းတစ္ရာက ေ႐ႊ 7 က်ပ္ခြဲသား ဝယ္လို႔ရတယ္။ အခု သိန္းတစ္ရာက ေ႐ႊ 6 က်ပ္သားပဲရမယ္။

ေနရင္းထိုင္ရင္း ျပည္သူအားလုံး ပိုင္ဆိုင္မႈ ေလွ်ာ့နည္းသြားတာ။ အားလုံးၿပိဳင္တူ မြဲသြားတာ။

ဘယ္သူတက္တက္ ကိုယ္လုပ္မွ ကိုယ္စားရတာဆိုတဲ့ လူေတြကို တြက္ျပေနတာ။ ခင္ဗ်ားတို႔ အလုပ္အကိုင္ေတြ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ပါေစ။

ေဇာၢ္ီ

လက္႐ြိအခ္ိႏ္် မႏၼာက္ပ္ေျငတႏၹိဳး ဘယ္ေလာက္ေတာင္ က္ဆင္းေန်ပီလဲ…. ( ကၦံ သိႏ္း 100 ပိုငၱဲ့လူဟာ အခုဆိုရင္ သိႏ္း 80 ဖိုးေလာကၸဲ တႏၹိဳး …႐ြိေတာ့တာလား…?)

လက္႐ြိအခ္ိႏ္် မႏၼာက္ပ္ေျငတႏၹိဳး ေဈးက္ခ္က္

အာဏာမသိမ္းခငၠ …

ေေ႐ႊဈး 1,330,000၊ အခု 1,600,000 ေက္ာ္

ေဒၚလာေဈး 1430၊ အခု 1600 ေက္ာ္

ကိုယ့ၼြာ ပိုကၦံ သိႏ္း 100 ပိုငၱဲ့လူဟာ

အခုဆိုရင္ သိႏ္း 80 ဖိုးေလာကၸဲ တႏၹိဳး႐ြိေတာ့တယ္။ ်မႏၼာက္ပ္ေျင တႏၹိဳး (20%) ေလာက္ က္ၾသားတယ္။

အရငၱဳႏ္းက သိႏ္း 100 ဘဏၼြာ႐ြိရင္ သိႏ္း 100 လုံးကိုယၸိဳငၱယ္။ အခု ဘဏၳဲက သိႏ္း 100 က ခ္ကၡ္င္းလိုခ္င္ရင္ 92 သိႏ္းဝႏ္းက္ငၸဲ ေရတာ့တယ္။

အဲ့ေတာ့ ၾတက္ၾကည့္ အရငၠ သိႏ္းတစ္ရာက ေ႐ႊ 7 က္ျပၡဲသား ဝယႅိဳ႕ရတယ္။ အခု သိႏ္းတစ္ရာက ေ႐ႊ 6 က္ပ္သားပဲရမယ္။

ေနရင္းထိုင္ရင္း ်ပၫ္သဴအားလုံး ပိုငၦိဳငၼႈ ေလြ္ာ့နၫ္းၾသားတာ။ အားလုံးၿပိဳငၱဴ ၿမဲၾသားတာ။

ဘယ္သဴတကၱက္ ကိုယႅဳပၼြ ကိုယၥားရတာဆိုတဲ့ လူေၾတကို ၾတက္်ေပနတာ။ ခငၺ္ားတို႔ အလုပ္အကိုင္ေၾတ အဆင္ေ်ပ ေခ္ာေျမ႕ပါေစ။

မႀကာခငႅာေတာ့မည့္ လူသားမ္ားႏြင့ၥက္ရဳပၥနစၱဳိ့ တုိၾကၸဲ ( သုိ႔မဟုတ္ ) ၂၀၂၄ ခုႏြစၼြာ ၾထက္ေပၚလာမည့္ AI တိုက္ေလယာၪၼႉးမ္ားႏြင့္ ေအမရိကႏ္ရဲ႕အႀကံအစၫ္