မေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ KNU ဥကၠဌမူတူးေစးဖိုးရဲ႕သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ တဦးထဲရဲ႕သေဘာထားသာျဖစ္တယ္လို႔ဆို

မေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ KNU ဥကၠဌမူတူးေစးဖိုးရဲ႕သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ တဦးထဲရဲ႕သေဘာထားသာျဖစ္တယ္လို႔ဆို

KNU ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမႈတူးေစးဖိုး ၏သေဘာထား သာ
ျဖစ္ေၾကာင္း ဆို

#ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ,
#၂၀၀၈ ေျခဥကို အသက္ျပန္သြင္းေနသလိုျဖစ္မေနဘူးလာ စဥ္းစားၾကေပါ့

NCA မူေဘာင္မ်ားအတိုင္း တိက်စြာလိုက္နာက်င့္သုံးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ KNU ဥကၠ႒တိုက္တြန္း

သက္ဆိုင္ရာ အစုအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ NCA မူေဘာင္မ်ားအတိုင္း တိက်စြာ လိုက္နာက်င့္သုံးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းၾကပါရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း KNU ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးက ယေန႔ ေမလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုလိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“KNU ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံးအေနျဖင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း၊ မူေဘာင္မ်ားအား လိုက္နာက်င့္သုံးျခင္းကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္သူအားလုံးအေနျဖင့္လည္း အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ NCA မူေဘာင္မ်ားအတိုင္း တိက်စြာလိုက္နာက်င့္သုံးလ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းၾကပါရန္ အေလးအနက္တိုက္တြန္းေၾကာင္း” ဟု KNU ဥကၠ႒၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေျပာဆိုထားသည္။

၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ အခ်ိန္အခါ အေျခအေနတစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို လက္နက္ကိုင္နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပန္းလာသည္ကို ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႕ျမင္ေနရသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာအား ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းေကာင္းျဖစ္သည့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းသာ အေျဖရွာရန္ သေဘာထားရွိသည္ဟုလည္း KNU ဥကၠ႒ ဆက္ေျပာသည္။

KNU ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံးသည္ ဦဒသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အသည္း (၈) ဖြဲ႕ႏွင့္အတူ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။

ယခု သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ KNU ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုး၏ သေဘာထားသာျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕အစည္းထုတ္ျပန္ခ်က္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္း မဟုတ္သလို KNU ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား အားလုံး၏ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မဟုတ္ေၾကာင္းKNU ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ေဇာၢ္ီ

ေမန႔က ထုတ္်ပႏႅိဳကၱဲ့ KNU ဥကၠဌမူတူးေစးဖိုးရဲ႕ေသဘာထားထုတ္်ပႏၡ္က္ တဦးထဲရဲ႕ေသဘာထားသာ်ဖစၱယႅိဳ႕ဆို

#KNU ဗိုလၡ္ဳပ္ႀကီး ေစာမႈတူးေစးဖိုး ၏ေသဘာထား သာ
်ဖစ္ေၾကာင္း ဆို

#ေခတ္ေနာက္်ပျႏၦဲဖို႔ မ်ဖစၷိုင္ေတာ့ပါ,
#၂၀၀၈ ေ်ခဥကို အသက္်ပႏ္ၾသင္းေနသလို်ဖေစၼနဘူးလာ စၪ္းစားၾေကပါ့

NCA မူေဘာငၼ္ားအတိုင္း တိက္ျစာလိုကၷာက္င့္သဳံးၿပီး ၿငိမ္းခ္မ္းေရးကို ထိႏ္းသိမ္းရႏ္ KNU ဥကၠ႒တိုၾကၱႏ္း

သကၦိဳင္ရာ အစုအၿဖဲ႕မ္ားေအန်ဖင့္ အပစ္ရပၥာခ္ဳပ္ NCA မူေဘာငၼ္ားအတိုင္း တိက္ျစာ လိုကၷာက္င့္သဳံးၿပီး ၿငိမ္းခ္မ္းေရးကို ထိႏ္းသိမ္းၾကပါရႏ္ တိုၾကၱႏ္းေၾကာင္း KNU ဥကၠ႒ ဗိုလၡ္ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးက ေယန႔ ေမလ (၁၀) ရက္ေန႔ၾတင္ ေသဘာထားထုတ္်ပႏ္ ေ်ပာဆိုလိုက္ေၾကာင္း သတင္းရ႐ြိသၫ္။

“KNU ကရင္အမ္ိဳးသားအစၫ္းအ႐ုံးေအန်ဖင့္ ေၾတ႕ဆုံေၾဆးေျႏး်ခင္း၊ မူေဘာငၼ္ားအား လိုကၷာက္င့္သဳံး်ခင္းကို ဆကႅက္ေဆာင္႐ၾက္ၾသားမၫ္်ဖစ္ၿပီး သကၦိဳင္သဴအားလုံးေအန်ဖင့ႅၫ္း အပစ္ရပၥာခ္ဳပ္ NCA မူေဘာငၼ္ားအတိုင္း တိက္ျစာလိုကၷာက္င့္သဳံးလ္က္ ၿငိမ္းခ္မ္းေရးကို ထိႏ္းသိမ္းၾကပါရႏ္ ေအလးအနကၱိဳၾကၱႏ္းေၾကာင္း” ဟု KNU ဥကၠ႒၏ ေသဘာထားထုတ္်ပႏၡ္ၾကၱင္ ေ်ပာဆိုထားသၫ္။

၂၀၂၁ ခုႏြျစၱင္ ်မႏၼာႏိုင္ငံ​၏ ႏိုင္ငံေရးေအ်ပာင္းအလဲ အခ္ိႏ္အခါ ေအ်ခေအနတစၡဳၾတင္ ႏိုင္ငံေရး်ပႆနာကို လကၷကၠိဳငၷၫ္းလမ္း်ဖင့္ ေ်ဖ႐ြင္းရႏ္ ႀကိဳးပႏ္းလာသၫၠိဳ ဝမ္းနၫ္းျဖယ္ ေၾတ႕်မင္ေနရသ်ဖင့္ ႏိုင္ငံေရး်ပႆနာအား ႏိုင္ငံေရးနၫ္းလမ္းေကာင္း်ဖစ္သည့္ ေၾတ႕ဆုံေၾဆးေျႏး်ခင္းသာ ေအ်ဖ႐ြာရႏ္ ေသဘာထား႐ြိသၫ္ဟဳလၫ္း KNU ဥကၠ႒ ဆက္ေ်ပာသၫ္။

KNU ကရင္အမ္ိဳးသားအစၫ္းအ႐ုံးသၫ္ ဦဒသိႏ္းစိႏ္ အစိုးရလကၳက္ ၂၀၁၅ ခုႏြစ္၊ ေအာကၱိဳဘာ (၁၅) ရက္ေန႔ၾတင္ အ်ခားေသာ တိုင္းရင္းသား လကၷကၠိဳင္အၿဖဲ႕အသၫ္း (၈) ၿဖဲ႕ႏြင့္အတူ တစၷိုင္ငံလုံး ပစၡတၱိဳကၡိဳကၼႈ ရပၥဲေရး ေသဘာတူစာခ္ဳပ္ NCA ကို လကၼြတ္ေရးထိုးထားသၫ္။

ယခု ေသဘာထားထုတ္်ပႏၡ္က္သၫ္ KNU ဥကၠ႒ ဗိုလၡ္ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုး၏ ေသဘာထားသာ်ဖစ္ၿပီး အၿဖဲ႕အစၫ္းထုတ္်ပႏၡ္က္ လုပၳဳံးလုပၷၫ္းအတိုင္း မဟုတ္သလို KNU ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာငၼ္ား အားလုံး​၏ ေသဘာထားရပၱၫၡ္ကၼဟုတ္ေၾကာင္းKNU ထိပၸိဳင္းေခါင္းေဆာငၼ္ားႏြင့္ နီးစပ္သဴမ္ားက ေ်ပာသၫ္။

ပုခုံးေပၚသုံးပြင့္တင္ထားတဲ့ ရဲအရာရွိတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္က ဆက္ၾကည့္ေနဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး? အခုလိုဘဝနဲ႔ရင္းၿပီး