စစ္ကြၽန္ပညာေရး‌ေထာက္ခံလို႔ ဇနီးကိုကြာရွင္းလိုက္တဲ့ ကေလးဝသား ( ခံယူခ်က္မတူရင္ လင္မယားခ်င္းလည္း မရဘူး ျပတ္တယ္…)

စစ္ကြၽန္ပညာေရး‌ေထာက္ခံလို႔ ဇနီးကိုကြာရွင္းလိုက္တဲ့ ကေလးဝသား ( ခံယူခ်က္မတူရင္ လင္မယားခ်င္းလည္း မရဘူး ျပတ္တယ္…)

U Aung Ko Myint အေကာင့္ပိုင္ရွင္က ၎လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ဒီေန႔က အခုလိုေရးသားထားပါတယ္။

ဇနီးမယား အျဖစ္မွ တရားဝင္ စြန႔္လႊတ္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း

ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္ ဆည္ႀကီး႐ြာအုပ္စု ကင္း႐ြာေန

ဦးစံေအာင္၊ေဒၚစိန္ေဌး တို႔၏ သမီး ေဒၚသိမ့္သိမ့္မ်ိဳး(လယ္ျပ/ အ.လ.က ေက်ာင္းႀကီး) သည္ စစ္ကြၽန္ပညာေရးအား ေထာက္ခံအားေပးလ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ ဆက္လက္၍ ဇနီးမယားအျဖစ္ မေပါင္းသင္းႏိုင္ေၾကာင္းမိဘ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ ဖိအားေပးအၾကပ္ကိုင္မႈ ကိုယ္တိုင္ဆႏၵျပင္းျပမႈ တို႔ေပါင္း၍ အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စိအာ ေထာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွင္းျပခဲ့ပါေသာ္လည္း နားမလည္ႏိုင္ပဲ ၎ အယူအဆကိုသာ ခိုင္မာစြာ ဆုပ္ကိုင္ထားေသာေၾကာင့္ကြၽန္ေတာ္ ေအာင္ကိုျမင့္သည္ ေဒၚသိမ့္သိမ့္မ်ိဳး အား ဇနီးမယားအျဖစ္ ဆက္လက္မေပါင္းသင္းႏိုင္ေၾကာင္းတရားဝင္ ေၾကညာလိုက္သည္။

 

( မေက်နပ္ေသာ ေဆြမ်ိဳးမ်ားအား သ
က္ေသအေထာက္အထား ျပည့္စုံစြာျဖင့္ တရား႐ုံးတြင္သာ ရွင္းလင္းေပးလိုေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္)

ပုံ/
ဦးေအာင္ကိုျမင့္
ဂဇက္႐ြာ၊ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္၊စစ္ကိုင္းတိုင္း

ေဇာၢ္ီ

စျစၠၽႏၸညာေရး‌ေထာကၡံလို႔ ဇနီးကိုၾကာ႐ြင္းလိုကၱဲ့ ေကလးဝသား ( ခံယူခ္ကၼတူရင္ လငၼယားခ္င္းလၫ္း မရဘူး ်ပတၱယ္…)

U Aung Ko Myint ေအကာင့ၸိဳင္႐ြငၠ ၎လူမႈၾကႏ္ယကၥာမ္ကၷြာၾတင္ ဒီေန႔က အခုလိုေရးသားထားပါတယ္။

ဇနီးမယား အ်ဖစၼြ တရားဝင္ ျစႏ္႔လႊတ္ေၾကာင္း ေၾကညာ်ခင္း

ေကလးဝၿမိဳ႕နယ္ ဆၫ္ႀကီး႐ျာအုပၥဳ ကင္း႐ျာေန

ဦးစံေအာင္၊ေဒၚစိႏ္ေဌး တို႔၏ သမီး ေဒၚသိမ့္သိမ့ၼ္ိဳး(လယ္်ပ/ အ.လ.က ​ေက္ာင္းႀကီး) သၫ္ စျစၠၽႏၸညာေရးအား ေထာကၡံအားေပးလ္က္ ႐ြိေသာေၾကာင့္ ဆကႅက္၍ ဇနီးမယားအ်ဖစ္ ေမပါင္းသင္းႏိုင္ေၾကာင္းမိဘ ေၾဆမ္ိဳးမ္ား၏ ဖိအားေပးအၾကပၠိဳငၼႈ ကိုယၱိဳငၦႏၵ်ပင္း်ပမႈ တို႔ေပါင္း၍ အာဏာသိမ္း စစ္ေကာငၥိအာ ေထာကၡံခဲ့်ခင္း်ဖစ္သၫ္။

ထို႔ေၾကာင့္ အမ္ိဳးမ္ိဳး ႐ြင္း်ပခဲ့ပါေသာႅၫ္း နားမလၫၷိုငၸဲ ၄င္း အယူအဆကိုသာ ခိုငၼာျစာ ဆုပၠိဳငၳားေသာေၾကာင့ၠျၽႏ္ေတာ္ ေအာငၠိဳ်မင့္သၫ္ ေဒၚသိမ့္သိမ့ၼ္ိဳး အား ဇနီးမယားအ်ဖစ္ ဆကႅေကၼပါင္းသင္းႏိုင္ေၾကာင္း

တရားဝင္ ေၾကညာလိုက္သၫ္။
( ေမက္နပ္ေသာ ေၾဆမ္ိဳးမ္ားအား သ
က္ေသေအထာက္အထား ်ပည့ၥဳံျစာ်ဖင့္ တရား႐ုံးၾတင္သာ ႐ြင္းလင္းေပးလိုေၾကာင္း ​အသိေပးအပၸါသၫ္)

ပုံ/
ဦးေအာငၠိဳ်မင့္
ဂဇက္႐ျာ၊ေကလးဝၿမိဳ႕နယ္၊စစၠိဳင္းတိုင္း

ျပည္သူကို ေလွ်ာ့တြက္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ က တူရကီ၏ စစ္အာဏာသိမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈ..( ဗဟုသုတရရွိရန္သာ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ )